Smluvní Podmínky a GDPR

ÚVOD

Prohlašujeme, že zpracování všech osobních údajů pro uživatele provádíme s příslušnými právními předpisy včetně zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po 25.5.2018 nabývá v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „GDPR“).
Registrovaný uživatel prohlašuje, že pověřuje správce webové stránky Domina.sk zpracováním osobních údajů a souhlasí s tímto zpracováním.

Všichni správci Domina.sk se zavazují k mlčenlivosti o všech záležitostech a informací spojených se zpracováním osobních údajů registrovaného uživatele a prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabezpečení všech osobní údaje uživatele a tím splňuje požadavky Evropského nařízení GDPR.

Správci Domina.sk se zavazují, že veškeré uložené osobní údaje u registrovaných uživatelů budou shromážděny v souladu se zákonem zahrnující nařízení GDPR.

Správci Domina.sk se zavazují pro registrovaného uživatele zpracovávat všechny osobní údaje v rozsahu podmínek stanovených ve Smlouvě o zpracování osobních údajů.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Webová stránka Domina.sk (https://www.domina.sk/) sděluje tyto všeobecné podmínky („Podmínky“) pro Uživatele Portálu ČSFD portálu (dále jen „Portál“).
2. Pojmy užité v Podmínkách s velkým písmenem mají následující význam:
Podmínky: Tato stránka včetně textu jsou podmínky užívání.
Portál: Webová Stránka Domina.sk (https://www.domina.sk/).
Uživatel: Kterákoli osoba zaregistrovala na Portálu Domina.sk.
Účet: Místo na Portálu Domina.sk pro registrovaného Uživatele obsahující jeho osobní či jiné údaje, veškeré příspěvky přidané do komentářů či fóra.
GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Po 25.5.2018 nabývá v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

1.Kterákoli osoba, která chce využívat veškeré funkce Portálu, se musí zaregistrovat vyplněním formuláře na webu Domina.sk. Každý registrovaný Uživatel je povinný mít pouze jeden aktivní Účet.
2.
Při registraci je povinné nabýt věku 18 let a výše. Věk uvedený v Účtu se považuje za správný a pravdivý.

3. Vyplněním nezbytných či doprovolných údajů bude včetně bezplatné registrace Uživateli vytvořen Účet.
4. Uživatel se přihlašuje do účtu pod svým uživatelským jménem a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen chránit bezpečně a nesdílet své heslo které je nezbytné k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo si Uživatel může obnovit prostřednictvím formuláře "Zapomněli jste heslo?"
5. Uživatel není oprávněn spřístupnit svůj Účet třetím osobám. V případě, že registrovaný Uživatel spřístupní třetím osobám vstup na svůj Účet, neodpovídá Domina.sk za škodu, která tímto může Uživateli případně i jiným osobám vzniknout.
6. Domina.sk si vyhrazuje právo kdykoliv Účet Uživatele zrušit bez udání důvodu či upozornění. Účty Uživatelů mohou být smazányv případě nepřihlášení po delší dobu více než 1 roku či pokud je neplatná jejich emailová adresa.
7. Uživatel může kdykoliv zrušit svůj vlastní účet a to v sekci "NASTAVENÍ" -> "SMAZAT ÚČET". O zrušení svého Účtu může Uživatel také zažádat prostřednictvím emailové adresy [email protected] (Žádost o smazání uživatelského účtu musí být provedena z emailové adresy na kterou je daný účet registrován).
8. Zrušením registrovaného Účtu dojde k úplnému smazání všech dat, která Domina.sk o Uživateli zpracovává a zároveň dojde ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele.
9. Uživatel rozumí tomu, že jeho Účet nemusí být nepřetržitě dostupný. Domina.sk si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu poskytovanou na Portálu či provádět údržbu hardwarového či softwarového vybavení. Domina.sk v žádném případě neodpovídá za jakoukoliv škodu která je způsobenou změnou či nedostupností Portálu.

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU DOMINA.SK

1. Portálu je plně přístupný pouze po úspěšné registraci. Portál je možné využívat bez žádných poplatku nebude-li uvedeno jinak.
2. Portál lze užívat pouze se souhlasem těchto podmínek a obecně závaznými právními předpisy.
3. Portál nesmí být využíván s cílem poškozovat jiné osoby, neoprávněně rozesílat či zveřejňovat žádná komerční a zasílat data obsahující počítačový kód který by mohl způsobit špatnou funkčnost hardwaru či softwaru.
4. Uživatel souhlasí s úžíváním Portálu pouze a čistě jen pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jakékoli šíření či kopírování obsahu či jakékoliv technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Domina.sk.

OBSAH PORTÁLU DOMINA.SK

1. Domina.sk odpovídá pouze za vlastní obsah přidaný a zveřejněný na Portálu. Za cizí obsah zveřejněný Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah nahrál(přidal) a zveřejnil, i v případě neporušování práv třetích osob. Domina.sk neodpovídá za žádný obsah zveřejněný Uživateli na Portálu v žádném rozsahu.
2. Uživatel souhlasí s tím, že Domina.sk uchovává veškeré údaje které mohou vést k případné identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah na webovém Portálu.
3. Domina.sk neodpovídá ani neručí za fyzické ši psychické škody způsobené komunikací Uživatele vůči jinému uživateli či uživatelům.
4. Uživatel si je vědom že Domina.sk je si vyhrazuje právo vymazat, změnit či zablokovat jakékoliv údaje či jiný obsah. Důvodem smazání obsahu může být závadnost (nepřesnost,nesmyslnost,neodpovídá skutečnosti,rozpor s dobrými mravy či jinak závadný) obsahu. Zhodnocení obsahu určuje pouze a jen Domina.sk. Toto vymazání provádí Domina.sk bez nutnosti žádat o souhlas Uživatele, dávat mu upozornění či udávání jakýchkoliv důvodu.
5. Data nahrané Uživatelem, s výjimkou dat které Uživatel zvolí jako SOUKROMÉ či PŘÍSTUPNÉ POUZE PŘÁTELŮM, není brán jako důvěrný ani soukromý a může být kopírován, distribuován a zveřejněn třetím stranám.
6. Uživatel se zavazuje, že poskytuje Portálu obsah, který je jeho duševním vlastnictvím a nebude publikovat obsah na který není v jeho vlastnictví.
7. Jakékoliv materiály obsažené na Portálu (př.povídky, videa, fotografie) zveřejněné Uživateli či Domina.sk nejsou komerční. Domina.sk se nezavazuje k vlastnictvím těchto materiálů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Domina.sk spravuje osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR.
2. Prohlašujeme, že zpracování všech osobních údajů pro uživatele provádíme s příslušnými právními předpisy včetně zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po 25.5.2018 nabývá v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „GDPR“).
3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem kterým byly pro Domina.sk poskytnuty, jako je registrační formulář či údaje a informace získané v rámci využívání Portálu Domina.sk. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje ( jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi apod.). Do informací zahrnujeme také elektronické údaje jako IP adresu či cookies. Dále jsou zahrnuté veškeré další informace sdělené Uživatelem.
4. Zpracování osobních údajů se myslí i jejich zařazení do databáze která je provozovaná v rámci Portálu.
5. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány automaticky. Domina.sk považuje osobní údaje za přísně důvěrné a zavazuje se že nebude bez souhlasu uživatelů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám.
6. Uživatel může kdykoliv zrušit svůj vlastní účet a to v sekci "NASTAVENÍ" -> "SMAZAT ÚČET". O zrušení svého Účtu může Uživatel také zažádat prostřednictvím emailové adresy [email protected] (Žádost o smazání uživatelského účtu musí být provedena z emailové adresy na kterou je daný účet registrován).
7. Uživatelé osobních údajů mají dle Nařízení zejména tato práva:
Právo na informace. Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost. Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění. Právo na výmazání. Právo na omezení zpracování. Právo vznést námitku. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Právo získat od Domina.sk potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.
8. Práva mohou vlastníci a tedy Uživatele osobních údajů realizovat dle tohoto poučení, po přihlášení v sekci Portálu "Podnínky a GDPR" či kontaktováním správce Domina.sk skrz emailovou adresu [email protected] kde se můžete dotazovat na podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv

ZÁVĚR

Právní poměry mezi Uživateli a Domina.sk se řídí právem České republiky a Slovenské Republiky, zejména Občanským zákoníkem a GDPR.

Domina.sk si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv doplňovat či měnit. O každé takovéto změně bude Uživatel informován emailu či viditelného ustanovení na Portálu

Tyto Podmínky jsou platné od 23.05.2018. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškerý obsah dosud poskytnutý Uživatelem Domina.sk v souvislosti s provozem Portálu.