Podmínky služby

DOHODA MEZI Domina.sk a UŽIVATELI

1. Provozovatel serveru Domina.sk je oprávněným provozovatelem a správcem serveru (dále
Administrátor). V rámci provozu tohoto serveru poskytuje služby, které umožňují uživatelům ukládat na server textové, obrazové a zvukové informace (dále Data). Služby serveru umožňují tyto informace zobrazovat, posílat, přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Provozovatel serveru Domina.sk si vyhrazuje právo jakýkoliv zveřejněný obsah upravit, nezveřejnit, případně zveřejněný obsah odstranit, a to i bez udání důvodu.

2. Uživatelem služeb serveru může být pouze osoba, která:
2.1. je starší než 18 let;
2.2. v případě, že se nachází mimo území České republiky, splňuje podmínky plnoletosti podle
zákonů státu odkud se připojuje;
2.3. na následující stránky vstupuje dobrovolně, sexuálně orientovaný materiál ji neuráží ani
nepohoršují a použije jej výhradně pro osobní potřebu;
2.4. neposkytne ani jakkoli jinak neumožní přístup k následujícím materiálům osobám, které
nesplňují některou z předchozích podmínek.

3. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která server používá, při využívání služeb tohoto server přistoupila k těmto podmínkám, nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje.

4. Podmínkou pro vstup nebo využívání služeb serveru je souhlas uživatele k podmínkám.

5. Při využívání služeb serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. Další údaje požadované Administrátorem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zákonem č.428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a které jsou nezbytné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

6. Uživatel, nesmí ukládat na server Data, která jsou v rozporu se zákony České republiky a mezinárodním právem, podporující rasovou nebo jinou nesnášenlivost, diskriminační, porušující autorská práva. Především jde o nelegální mp3, nelegální erotický obsah a podobně.

7. Kromě případů výslovně uvedených v této dohodě uživatel nesmí upravovat, kopírovat,
distribuovat, prodávat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat informace, software, produkty nebo
služby získané ze služeb serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn
využívat služeb serveru způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkce serveru provozovaného Administrátorem.
Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály nebo informace týkající se služeb serveru, které nejsou veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serveru provozovaným Administrátorem.

8. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat odkazy na jiné webovské servery. Propojené servery nejsou kontrolovány Administrátorem serveru Domina.sk a tento není odpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace propojených serverů.9. Na přání uživatele a to i bez udání důvodu, budou jím uloženy Data vymazány z databáze.
Administrátor prohlašuje, že podnikne v rámci svých možností a schopností opatření, aby Data
zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

10. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytuje, mohou být použita třetí osobou. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v kterém důsledku by tyto osoby získaly přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům nebo k příslušné databázi Administrátora. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědomi rizik, které vyplývají z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

11. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním emailů do schránky, jejíž adresu uvedl v
souvislosti s využíváním služeb serveru. Původcem těchto emailů je Administrátor serveru, email může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Administrátora.

12. Administrátor je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb serveru jednotlivých uživatelů pro
statistické účely. Je oprávněn informovat propojené servery o statistických údajích týkajících se
uživatelů. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Uživatel služeb serveru s tímto výslovně
souhlasí.

13. Administrátor je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, pokud to bude nevyhnutené z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudního či správního řízení.

14. Administrátor prohlašuje, že se vedení služeb serveru bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval případná rizika, která by při řádném
využívání služeb serveru mohla vzniknout uživatelům.

15. Administrátor neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby
serveru využívají. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb server uživatelem či třetími osobami.

16. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům přímo, nepřímo,
nebo náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

17. Administrátor je oprávněn bez souhlasu uživatele a i bez oznámení služby serveru upravovat
nebo inovovat.

18. Administrátor je oprávněn kdykoli měnit ustanovení této Dohody. Změna podmínek je
platná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval
znění Dohody. Pokud uživatel pokračuje v používání služeb serveru po provedení těchto změn
Administrátorem, má se za to, že uživatel se změnami dohody souhlasí bez výhrad.

19. Tato dohoda vstupuje v platnost a účinnost jejího zveřejněním.